im_leden_logo_witgoed

Stichting Witgoed

Op 1 juni 1998 werd in Nederland het ‘Besluit verwijdering wit- en bruingoed’ gepubliceerd (Staatsblad 1998-138 en 299, inwerkingtreding 1 januari 1999). Dat houdt in dat vanaf dat moment producenten of importeurs van witgoed verantwoordelijk zijn voor de ‘verwijdering van in Nederland na gebruik vrijkomende witgoedapparatuur’ die door hen op de markt is gebracht. In gewoon Nederlands betekent dit dat een producent (dan wel diens Nederlandse importeur) ervoor moet zorgen dat afgedankte huishoudelijke apparatuur niet langer op de vuilnisbelt (of in het milieu) terechtkomt, maar op een milieuvriendelijke wijze wordt ingezameld en verwerkt.

Als uitvloeisel van het gemeenschappelijk EU-milieubeleid werd op 13 augustus 2005 een nieuwe, deels herziene regeling van kracht: het ‘Besluit elektrische en elektronische apparatuur’ (BEA, Staatscourant 28 juli 2004), die eenzelfde verplichting ook oplegt aan de producenten en importeurs van professionele apparatuur en verlichtingsapparatuur. Bovendien kwam er de verplichting voor producenten / importeurs om nieuw op de markt gebrachte apparaten te markeren (Staatscourant 28 juli 2004, nr. 142). Alle niet-gemarkeerde apparaten vormen vanaf dat moment de historische voorraad (‘Altlast’ ) waarvan de inzameling en verwerking een opgave van het collectieve systeem is.

Hoewel de verantwoordelijkheid tot verwijdering van in Nederland na gebruik vrijkomende witgoedapparatuur rust op elke producent en elke importeur afzonderlijk, hebben deze de handen ineen geslagen en besloten de inzameling en verwerking collectief aan te pakken. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Witgoed (d.d. 20 augustus 1998). Stichting Witgoed heeft op haar beurt, samen met Stichting Bruingoed, de Stichting Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) – met als handelsnaam “Wecycle” – opgericht. Wecycle voert de feitelijke verwijdering van afgedankte apparaten uit in opdracht van genoemde stichtingen.

Naaste deze belangrijkste doelstelling – het zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk inzamelen en verwerken van de in het Besluit genoemde productcategorieën – is er nog een aantal afgeleide doelstellingen. Zo tracht de Stichting Witgoed ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toepassing van het Nederlandse en communautaire milieu- en afvalbeleid. Daarnaast stimuleert zij onderzoek naar en adviseert zij betrokkenen over de logistieke processen voor de verwijdering van witgoed en de verwerking ervan.

Meer informatie: www.nvmp.nl/witgoed

 

Nieuws