Verpact_Logo staand_RGB

Verpact

Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) is opgericht om vanaf 1 januari 2013 collectief uitvoering te geven aan de verplichtingen die producenten en importeurs hebben onder het Besluit verpakkingen.

De verantwoordelijkheden die hieruit volgen, hebben producenten en importeurs samen met de rijksoverheid uitgewerkt in de Raamovereenkomst 2013-2022. Het belangrijkste doel is dan ook om uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst. Daarmee richt zij zich op diverse taken, zoals:

 • een afvalbeheerssysteem opzetten en in stand houden om de hergebruiksdoelstellingen van verpakkingen te behalen;
 • gemeenten en andere partijen vergoeden voor het (gescheiden) inzamelen of bewerken van verpakkingsafval;
 • preventie van verpakkingszwerfafval;
 • monitoren van en rapporteren over de inzameling, de toepassing en het hergebruik van verpakkingsafval;
 • de tarieven van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen vaststellen en deze innen bij producenten en importeurs.

Zij voert de taak van het vaststellen en innen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen zelf uit. Verschillende uitvoeringsorganisaties (Nedvang, Kunststof Hergebruik en Nederland Schoon) dragen zorg voor de overige taken. Deze taken liggen vast in overeenkomsten. Ook zorgen we voor de financiering van deze organisaties.
De Raamovereenkomst voorzag ook in de oprichting van een Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat verantwoordelijk is voor een verduurzamingsagenda voor verpakkingen. Het Kennisinstituut is een onafhankelijke stichting, bestuurd door partijen bij de Raamovereenkomst en gefinancierd uit het Afvalfonds Verpakkingen.

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten en importeurs zijn wettelijk verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval en het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ZIj zijn hiervoor individueel verantwoordelijk. Het Afvalfonds Verpakkingen neemt de verplichting voor inzameling en hergebruik van hen over. Producenten/importeurs betalen daarvoor een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.
Nederlandse ondernemingen moeten meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de verpakkingsketen verduurzamen. In de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 zijn deze afspraken vastgelegd. Het Afvalfonds Verpakkingen voert deze afspraken namens het verpakkende bedrijfsleven collectief uit. In de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO) en in het Beleid Afvalfonds Verpakkingen 2013 leest u hoe wij dit doen.

Essentiële eisen

Het op de markt zetten van verpakkingen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moeten verpakkingen voldoen aan de Essentiële Eisen. Deze verantwoordelijkheid kan het Afvalfonds Verpakkingen niet van overnemen.
De Essentiële Eisen zijn onderdeel van de Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval (94/62/EG – bijlage II) en vragen van uw organisatie om na te gaan of de door u op de markt gebrachte verpakkingen voldoen aan:

 • beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven;
 • beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten;
 • ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen.

Wie zijn bijdrageplichtig?

Een producent en/of importeur moet Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen op het moment dat zij:

 • verpakte producten voor de eerste keer in Nederland aan een ander ter beschikking stelt; of
 • verpakkingen na binnenkomst in Nederland van de producten verwijdert en afvoert of u laat dit doen; of
 • in opdracht van een ander door u geproduceerde verpakte producten voorziet van naam, logo of merkteken van de ander; of
 • verkooppuntverpakkingen:
  – gebruikt om producten in te verpakken; en
  – de verpakkingen in Nederland aan een ander ter beschikking stelt; of
  – samen met een of meer producten aan een ander ter beschikking stelt.

Drempel

Voor 2013 geldt een drempel van 50.000 kilogram verpakkingen. Dit betekent dat een producent/importeur over de eerste 50.000 kilogram verpakkingen geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betaalt.

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De bijdrage is aanmerkelijk lager dan de verpakkingenbelasting.

Meer informatie: www.afvalfondsverpakkingen.nl

 

Nieuws