im_leden_logo_alvonds_verpakkingen

Samen werken aan recycling van verpakkingen

In Nederland wordt nog steeds recyclebaar afval verbrand omdat het bij het restafval zit. Hiermee gaan herbruikbare grondstoffen verloren. In Nederland wordt 81% van de verpakkingen gerecycled. Vooral verpakkingen van papier, glas en metaal kennen hoge recyclepercentages. Van verpakkingen van plastic wordt grofweg de helft gerecycled. Het Afvalfonds Verpakkingen deelt de visie van het ministerie van I&W dat ingezet moet worden op het terugdringen van verbranding van herbruikbare grondstoffen. Daarbij speelt niet alleen meer afvalscheiding en de verbetering van sortering en recycling een rol. Ook het beter recyclebaar maken van verpakkingen én de toepassing van recyclaat is belangrijk.

Gemeenten zetten in op een vermindering van restafval vanuit het VANG-beleid, dat streeft naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. De manier waarop veel gemeenten daarom hun afvalinzameling organiseren leidt vaak wel tot een vermindering van restafval, maar het Afvalfonds Verpakkingen constateert dat dit in veel gevallen ook leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het aangeboden PMD-materiaal (plastic, metaal en drankenkartons). In sommige gevallen is dit dermate vervuild met restafval, dat het PMD niet meer te recyclen is en verbrand moet worden. Het rapport ‘Verkenning naar het voorkomen van verbranding van recyclebare materialen in 2030’ dat Royal HaskoningDHV in opdracht van het ministerie van I&W opstelde bevestigt dit:

 “Momenteel zijn er verschillende voorbeelden van gemeenten waarbij omgekeerd inzamelen is geïntroduceerd en waarbij ergens in het traject een deel van de inwoners zijn afgehaakt of het resultaat zelfs is dat in deze gemeenten momenteel brongescheiden materialen te veel verontreinigingen bevatten om nog te recyclen en dat deze alsnog worden verbrand. Op papier scoort in zo’n gemeente nog steeds goed voor VANG, maar in de praktijk kan het zijn dat de bijdrage aan een circulaire economie is afgenomen.”

“Gemeenten en het Afvalfonds willen hetzelfde, namelijk zoveel mogelijk verpakkingen recyclen. Wij vinden de aanbeveling in het rapport van Royal HaskoningDHV om de huidige VANG-doelstelling aan te passen naar een recycledoelstelling dan ook een interessante gedachte waarover wij graag met de gemeenten over in gesprek gaan,” aldus Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “Omdat de focus op recycling komt te liggen in plaats van op het terugdringen van restafval kan dat gemeenten helpen om meer recyclebare verpakkingen in te zamelen. Wanneer je vanuit een recyclingdoel kijkt naar hoe je als gemeente je inzamelsysteem inricht, maak je andere keuzes waardoor er meer gerecycled kan worden. Als de doelstellingen meer op elkaar worden afgestemd, dan kunnen de verschillende partijen in de keten makkelijker hun verantwoordelijkheid nemen om samen naar meer recycling te komen.”

Over het Afvalfonds Verpakkingen
In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een heffing per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen volledig vergoed. Meer informatie vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl

Nieuws