im_leden_logo_alvonds_verpakkingen

VPKT b.v. en Stichting Nedvang samen verder als Nedvang b.v.

Verpakkingsketen b.v. (VPKT) en Stichting Nedvang, beide uitvoeringsorganisaties van het Afvalfonds Verpakkingen, vormen per 1 januari 2021 samen de nieuwe organisatie Nedvang b.v. Beide organisaties werkten al nauw samen. De ontwikkelingen in de recyclingketen van verpakkingsafval en de rol van gemeenten daarin, hebben geleid tot het besluit om de verschillende taken die waren belegd bij Nedvang en VPKT te bundelen.

Medio 2020 is de systematiek voor de regie over de recyclingketen van huishoudelijk PMD-afval veranderd. Dit houdt in dat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor de inzameling en daarvoor een vergoeding ontvangen, waarna het Afvalfonds verantwoordelijk is voor de post-collection. Om de kunststofketen verder te verduurzamen en de (aangescherpte) recyclingdoelstellingen te behalen, moeten in alle schakels van de keten in samenhang acties worden ondernomen. Dit vraagt om een sterke ketenregisseur. Meer centrale sturing, stimulering, coördinatie en monitoring zijn daarbij speerpunten. Nedvang b.v. is klaar om deze taken goed in te vullen.

Bianca Lambrechts wordt per 1 maart 2021 algemeen directeur van Nedvang b.v. Lambrechts is met
haar ervaring bij glasrecycler Maltha Groep B.V. en als bestuurslid van St. Nedvang goed thuis in de
recyclingsector. “Ik kijk er erg naar uit om in samenwerking met alle partijen in de keten te werken aan de volgende stap om te komen tot een circulaire economie. Om van afval naar een waardevolle grondstof te komen, lukt volgens mij alleen met de medewerking van alle schakels in de keten.”

Marchel van de Grift is benoemd tot directeur Ketenmanagement binnen Nedvang b.v. In deze rol zal hij zich bezighouden met de keten van inzameling en post-collection van alle verpakkingsfracties, met bijzondere aandacht voor PMD. Het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsmateriaal en optimaal benutten van de aanwezige nascheidings- en sorteercapaciteit inclusief de verbetering daarvan zijn belangrijke speerpunten voor de komende tijd.

Tjaco Twigt gaat binnen het Afvalfonds Verpakkingen de nieuwe functie van director Business Development vervullen. In die rol focust hij op de strategische ontwikkelingen in de verpakkingsketens. Het Afvalfonds onderzoekt welke capaciteitsuitbreidingen en innovaties nodig zijn om de integrale verpakkingsketens te verbeteren en stimuleert vervolgens gewenste ontwikkelingen. Uitbreiding van de recyclecapaciteit voor drankenkartons is daarvan een voorbeeld.

Met Nedvang b.v. is de Afvalbeheersstructuur dusdanig ingericht dat het Afvalfonds optimaal kan blijven voldoen aan haar primaire taak: de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid van verpakkingen.

Nieuws